Organizacja zajęć dodatkowych w ramach projektu pt. Żłobek naszych marzeń

4 maja 2020

link do ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1244327

 

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert do dnia 13-05-2020

Numer ogłoszenia: 1244327

Status ogłoszenia: Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

8. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie pisemnej: osobiście bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Zamawiającego podany w pkt. I Zapytania ofertowego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając skan podpisanych dokumentów na adres: zlobek@przemet.info. Na potrzeby niniejszego postępowania oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej, wywiera skutki takie jak oferta złożona z zachowaniem formy pisemnej.
9. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13 maja 2020 r.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: zlobek@przemet.info

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Aneta Seidel

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 691 029 295

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia stanowi organizacja zajęć dodatkowych w ramach projektu „Żłobek naszych marzeń” Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Kategoria ogłoszenia: Usługi

Podkategoria ogłoszenia: Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: wielkopolskie Powiat: wolsztyński Miejscowość: Przemęt

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Cel zamówienia stanowi organizacja zajęć dodatkowych w ramach projektu „Żłobek naszych marzeń” Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiot zamówienia stanowi organizacja zajęć dodatkowych w ramach projektu „Żłobek naszych marzeń” Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Kod CPV: 80000000-4

Nazwa kodu CPV: Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia: Planowany termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 28.02.2022r.

Załączniki

  • zał 3
  • zał 2
  • zał 1
  • zapytanie ofertowe

Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
1) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca dysponuje co najmniej 1 osobą do realizacji tej części zamówienia, na którą składana jest oferta posiadającą kwalifikacje i doświadczenie określone w III. 2 Zapytania ofertowego;
W przypadku, gdy Wykonawca jest osobą fizyczną i sam zamierza wykonać przedmiot zamówienia, ww. warunek znajduje zastosowanie do jego osoby.

Warunki zmiany umowy: Określa projekt umowy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Oświadczeniem o braku powiązań osobowych lub kapitałowych,

Zamówienia uzupełniające: Nie

Ocena oferty: Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
1) Cena – waga 100%,
Cena – waga 100% obliczona wg następującego wzoru”
Cmin/Cwn x 100 pkt x waga kryterium = Ilość punktów
gdzie:
Cmin – najniższa wartość w danym kryterium spośród złożonych ofert, czyli cena najniższa spośród zaproponowanych cen ofertowych,
Cwn – wartość obliczanej oferty w danym kryterium, czyli cena zaproponowana przez wykonawcę
100 pkt – możliwe punkty do uzyskania

Wykluczenia

1. Z postępowania wyklucza się:
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) Wykonawcę powiązanego z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu wykazania niezachodzenia ww. przesłanki wykluczenia po stronie Wykonawcy, Wykonawca przedstawi Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa: GMINA PRZEMĘT

Adres:

Jagiellońska 8
64-234 Przemęt
wielkopolskie , wolsztyński

Numer telefonu: 655496072

Fax: 655496977

NIP: 9231651446

Tytuł projektu: Żłobek naszych marzeń

Numer projektu: RPWP.06.04.01-30-0008/19-00